TERMS & CONDITIONS AND SHIPPING POLICY

תקנון
הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:
1. החברה -  ע.מ 038051637.
2. האתר - אתר האינטרנט www.mother-ofall.com.
3. המוצרים - המוצרים השונים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
4. יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוח.
5. כתובת למשלוח דואר - הכתובת שציין המזמין ככתובת למשלוח הזמנות.
6. המועד המבוקש לאספקת הסחורה - המועד שציין הלקוח כמועד בו הוא מעדיף שתסופק
לו הסחורה.
7. יום ביצוע ההזמנה - היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע הלקוח.
8. ימי עסקים הינם ימי חול - ראשון עד חמישי - ואינם כוללים את ימי שישי, שבת, ערבי חג,
חול המועד וימי זיכרון.
9. הנוסחים בתקנון זה מופיעים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים.
 
כללי
1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
2. לכל שאלה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה במייל contact@mother-ofall.com או
בטלפון מס050-2276688.
3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין
החברה לבין הגולש באתר ו/או הלקוח המזמין דרך האתר.
4. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון
זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או
מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה
הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
6. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.
7. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה
לכאורה לנכונות הפעולות.
8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר.
כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה
תמונות מדויקות ככל האפשר של המוצרים הנמכרים.
9. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות
באתר.

10. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק
ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא
באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
11. המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים והם נקובים בשקלים חדשים. המחירים
כוללים מע״מ, ואינם כוללים דמי משלוח.
12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת
לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר
שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך
ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
13. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית
בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל
הודעה מוקדמת על כך.
14. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל
מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו
כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל
רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
15. בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח
אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.
16. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח. החברה שומרת לעצמה את הזכות
להסיר חשבונות כפולים.
 
 
הרשמה לאתר וביצוע הזמנות
1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום או כזה שבחר להתחבר כאורח באמצעות מילוי
טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי לביצוע ההזמנה.
2. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של
האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל
הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה
לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים
מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד על מילוי פרטים מדויקים
ועדכניים.
4. הזמנה כאורח - קיימת אפשרות ללקוח לבצע הזמנה באתר ללא הרשמה. במידה והלקוח
מעוניין בהחזר כספי וזכאי לו ע"פ תקנון משלוחים והחזרות, ההחזר יינתן בהתאם לסכום
ששולם.
5. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם
אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה ללקוח שתיידע אותו שהעסקה אכן
אושרה.
6. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו
ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה
על כך והוא יתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.
8. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד
האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי
והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת
המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או
נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג'. האמור הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב
ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה, ו/או תבטל החברה את החיוב במידה
ובוצע. יש להבהיר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי,
בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא
טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.
9. כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד
המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר
החברה כיעד המבוקש של הלקוח.
10. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה שביצע לקוח מכל סיבה שהיא ולפי
שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר בשל הסיבות הבאות (אך לא רק):
* אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.
* אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או
בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.
* אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או
כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
* אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות
מקוון אחר שיציע האתר.
* אם ישנו חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף
המועד לתשלומו.
* אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
11. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני
על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא
רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
12. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה
מכבדת את העסקה (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה
מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר
תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 
ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).

2. בידי המזמין (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים
שלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים
של חברת האשראי.
* ביטול ההזמנה לפני שליחת החבילה ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים
ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
* במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה במחסני
החברה, יינתן זיכוי כספי מלא. התשלום עבור המשלוח ינוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי
שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי  שהתקבל. במידה
והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
* החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.
* ניתן להחזיר את המוצר - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות
מחוברת לאזיקון - תוך 14 יום מקבלתו.
* זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי.
3. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או
מתנות.
4. אופן החזרת המוצרים - קיימות שתי דרכים בהן הלקוח יכול להחזיר את המוצרים
שהוזמנו: דרך האתר, באמצעות שליחת המוצר חזרה או בסטודיו (מחסן האתר). הזיכוי
הכספי עבורם יתבצע על ידי האתר - מול אמצעי התשלום בו בוצעה הרכישה. על מנת
להחליף את הפריט, יש לבצע רכישה נפרדת בקופת החנות.
5. מול מוצרים שנמכרו בהנחה והלקוח הביע עניין להחזירם - יקבל הלקוח החזר כספי
השווה לסכום ששילם. מוצרים שנרכשו בהנחה, לא ניתנים להחזרה.
* בהנחיית משרד הבריאות, פריטי הלבשה תחתונה (תחתונים, חזיות, גרביונים, גרביים
ובגדי ים אינם ניתנים להחזרה או החלפה.
 
אספקה ומשלוחים
1. אספקת המוצר ללקוח מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום,
במסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה.
2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצר שבחר הלקוח לרכוש וייגבה
בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת
התשלום הראשון.
3. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. החברה
מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך שלושה ימים ליעד המבוקש. ההזמנות
ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 5 ימי עסקים. במידה
ומדובר על יישובים רחוקים - יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת
הגולן - החברה לא תוכל להתחייב להגעה עד 5 ימי עסקים.
4. משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל, כאשר ההתחייבות שלהם עומד
על עד 14 ימי עסקים לכל היותר מיום ביצוע ההזמנה.
5. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה
תישלח באמצעות דואר רשום.
6. החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.

7. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר
ישראל או חברת המשלוחים. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל
מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה
במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה.     
8. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.
9. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח
זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס
אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו
אישרה את העסקה שבוצעה.
 
אחריות החברה
1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר,
עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה
משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא
- לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת
לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
3. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק
שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
4. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן
ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר שאינו בהתאם להוראות שעל גבי
התווית.
6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם
בשליטתה - אירועי ;כוח עליון;, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, עיכובים שנגרמים עקב
דואר ישראל/ חברות שליח/ כל גורם אחר שאינו קשור לחברה, אסונות טבע, תקלות
במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות
בשירות הדואר האלקטרוני.
7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח
סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן
לפנות לשירות הלקוחות במייל , והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
 
זכויות יוצרים
1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים,
הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות
רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני
מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה
של החברה מראש ובכתב.
3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים
המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר
מראש ובכתב.

4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר
כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה
הסכמה (אם תינתן).
5. השם MOTHER OF ALL וכן שם הדומיין של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין
אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה
בכתב ומראש.
6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי
החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של
אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
7. כל התוכן המילולי, אייקונים כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב,
הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם
הבלעדית של החברה ובעלי החברה.
8. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

 
מבצעי אמצע וסוף עונה באתר:
1. מבצעי אמצע ו/או סוף עונה כוללים פריטים נבחרים ולא חלים על כל האתר.
2. לא ניתן להחזיר פריטים שנקנו בהנחה.
מאדר אוף אול שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות לעיל בהתאם לשיקול דעתה.
החברה רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת שתחליט ט.ל.ח

החלפות/החזרות
ניתן להחזיר את המוצר בשתי דרכים: דרך האתר, באמצעות שליחת המוצר חזרה או בסטודיו תוך 14 יום מעת קבלת המשלוח. הלקוח מחויב להודיע על כוונתו להחזיר את המוצר
במייל contact@mother-ofall.com. הזיכוי הכספי יתבצע על ידי האתר - מול אמצעי
התשלום בו בוצעה הרכישה -  רק לאחר החזרת המוצר הפיזי לחברה.
חשוב לציין שאיננו מתחייבים להיות נוכחים בסטודיו בכל עת – יש לתאם הגעה.
לא ניתן יהיה להחזיר פריט שניזוק ובתנאי שצורפה לו החשבונית.
לא ניתן יהיה להחזיר פריט שנקנה בהנחה.
לא ניתן יהיה להחזיר פריט שהינו חלק ממוצר.